اگر فرزندان شما بین 3 تا 18 سال دارند، آنها حق آموزش رایگان را دارند. نه تنها این حق آنهاست، بلکه وظیفه والدین است که اطمینان حاصل شود که آنها به مکتب می روند.

ما می توانیم یک  مکتب  یا کودکستان  را انتخاب کنید و به شما در تکمیل تمام پرونده های لازم برای ثبت نام آنها کمک کنیم.

چطور:   فقط  در محل تشریف بیاورید!

زمان: دوشنبه از ساعت 10:30 صبح تا 12.15 صبح

Walkington House، Vane Terrace – Darlington، DL3 7AT :مکان

Powered by IvaLabs