آیا دوست دارید انگلیسی خود را بهبود ببخشید؟ ما می توانیم هر دو فرصت را به صورت غیر رسمی با اشخاص که زبان مادری تان را صحبت میکند معیا سازیم  و در ضمن صنوف رسمی را نیز معیا سازیم.

ما در جلسات  خود نیز موضوع زبان انگلیسی ها را ارائه می نمایم، درضمن برنامه صنوف هفته واررا نیز  در برنامه خود داریم دسترس. لطفا هر زمانیکه در محل میاید معلومات بیشتر حاصل نماید.

چطور:   :   فقط  در محل تشریف بیاورید!

زمان: دوشنبه از ساعت 10:30 صبح تا 12.15 صبح

Walkington House، Vane Terrace – Darlington، DL3 7AT :مکان

Powered by IvaLabs