بانک های مواد غذایی برای افرادی که با مشکلات مواجه هستند، غذای رایگان می دهند.

ما می توانیم به شما نزدیک ترین بانک غذایی به محل اقامت تان را رهنمای نمایم  ودر اولین بار شما را به آنجا برسانیم. این حق شما تا از این خدمات استفاده نماید چون شما نیاز دارید، بنابراین خجالت نکشید!

چطور:  فقط  در محل تشریف بیاورید و در مورد بانک ها غذا معلومات حاصل نماید.

زمان:  دوشنبه از ساعت 10:30 صبح تا 12.15 صبح

Walkington House، Vane Terrace – Darlington، DL3 7AT :مکان

Powered by IvaLabs